Privacy- en cookieverklaring – Apotheek Berghem – Berghem

Apotheek Berghem

Molenweg 2a 5351EV Berghem Tel:0412-401751

Privacy- en cookieverklaring

Privacyverklaring:

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke
rechten u hebt. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid Apotheek Ussen en Berghem
Apotheek Ussen en Berghem verwerken gegevens om goede farmaceutische zorg te kunnen leveren aan cliënten. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel
persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en
beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
• duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de
persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden
verwerkt;
• u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht
zijn;
• wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons
persoonsgegevens verwerken;
• uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens
Doeleinden
Om goede farmaceutische zorg te kunnen verlenen, verzamelen wij persoonsgegevens van u. Dit is noodzakelijk voor het verstrekken van medicatie, om contact met u op te
nemen en de facturatie te verzorgen. Omdat wij niet alle diensten zelf leveren, maar voor sommige diensten andere dienstverleners inschakelen, is het soms nodig om gegevens te
delen. Als u bijvoorbeeld medicatie ophaalt bij een dienstapotheek, zullen wij uw medicatiedossier delen. Wij doen dit uitsluitend met uw toestemming.
Voor wie geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring geldt voor al onze cliënten. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website, een voormalige
cliënt bent, cliënt wil worden of wilde worden, maar dit uiteindelijk niet is gebeurd en wij voor uw apotheek waarnemen.

Afhankelijk van de diensten die u bij ons gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
• NAW-gegevens
• geboortedatum
• BSN
• leeftijd
• telefoonnummer
• e-mailadres
• geslacht
• gegevens over medicijnen en hulpmiddelen
• medische gegevens
• naam van uw zorgverzekeraar
• IBAN
• informatie, die u zelf invult, bijvoorbeeld in het contactformulier
• inloggegevens.
Voor uw en onze veiligheid worden camerabeelden van de wachtruimte vastgelegd. Deze
beelden worden na 3 weken verwijderd.

Toestemming
Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens van u verwerken. Daar hebben wij een legitieme reden voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een
wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming.
Wij kunnen u voor verschillende zaken toestemming vragen. Wij vragen u toestemming om uw gegevens te delen met andere zorgverleners. Wij hebben ook uw toestemming
nodig als u uw medicatie(gegevens) laat ophalen door een ander (bijvoorbeeld door een familielid of mantelzorger). U moet toestemming geven voordat wij gegevens delen met
een dienstapotheek, zodat u daar medicijnen kunt ophalen. Voor kinderen onder de 12 jaar vragen wij toestemming van één van de ouders. Voorkinderen van 12 tot 16 jaar vragen wij toestemming aan het kind samen met één van de ouders.
U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kunnen we u niet goed van dienst zijn. Passende zorg kan enkel
geleverd worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn. Bovendien zijn wij verplicht om een medicatiedossier aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) zorg
te waarborgen.
U kunt op www.volgjezorg.nl toestemming geven of intrekken voor de beschikbaarstelling van gegevens in het gegevensuitwisselingsysteem LSP (Landelijk
Schakelpunt) aan diverse partijen.

Verstrekking aan derden
Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u gevraagde diensten. Wij kunnen uw informatie delen via
ons uitwisselingssysteem met een dienstapotheek, het ziekenhuis, de huisarts, een waarnemend arts of andere zorgverleners. Wij delen deze gegevens enkel als utoestemming heeft gegeven om de gegevens met de betreffende partij te delen.
Ook kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een leverancier of een administratiekantoor. Wanneer wij uw gegevens aan een derdeverstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd, zodra ze niet meer nodig zijn.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiligen en bewaren
Zorgaanbieders hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan anderen. Al onze medewerkers die cliëntgegevens verwerken of daarvan kennis nemen,
hebben zich verplicht tot geheimhouding. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Via logging houden wij bij wie uw gegevens in heeft gezien. Deze logging wordt minimaal 5 jaar bewaard.
Zorgaanbieders zijn verplicht om medische dossiers, waaronder het medicatiedossier, 20 jaar te bewaren. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen en u niet langer cliënt bij
ons bent, worden de gegevens vernietigd. Indien u cliënt blijft, bewaren wij de persoonsgegevens in het kader van toekomstige medicatie uitgaven.

Uw rechten en vragen
U heeft recht op (elektronische) inzage in uw gegevens. Ook heeft u het recht tot verbetering, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om
informatie te krijgen wie uw gegevens heeft ingezien (logging). Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek(bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens.
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen of als u gebruik wilt maken van één van uw rechten, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Apotheek Ussen
Telefonisch 0412-625339
E-mail info@apotheekussen.nl
Post Opaalweg 86, 5345SB, Oss
Functionaris Gegevensbescherming Rene Keuper

Apotheek Berghem
Telefonisch 0412-401751
E-mail info@apotheekberghem.nl
Post Molenweg 2a, 5351EV Berghem
Functionaris Gegevensbescherming Marieke van Haren

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor
andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 2023.